Omekšavanje vode
 
Za tehničke karakteristike određene serije omekšivača odaberite odgovarajući link:
 

 

O tvrdoći vode

Ukupnu tvrdoću vode ( UT ) čine sve soli kalcijuma i magnezijuma rastvorene u njoj. Ukupna tvrdoća se deli na karbonatnu ( KT ) i nekarbonatnu ( NT ) tvrdoću. Karbonatnu tvrdoću čine bikarbonati kalcijuma i magnezijuma: Ca(HCO3)2 i Mg(HCO3)2, a nekarbonatnu njihovi hloridi CaCl2, MgCl2, sulfati CaSO4, MgSO4 i nitrati Ca(NO3)2 i Mg(NO3)2.

U mnogim tehnološkim procesima tvrdoća vode smeta, npr.:

- kod termoenergetskih postrojenja karbonatna tvrdoća izaziva taloženje kamenca na zidovima rezervoara, cevovoda i kotlova, te stvara velike probleme u njihovom radu, sapuni i deterdženti npr. reaguju sa solima koje čine tvrdoću vode i talože ih gradeći nerastvorne sapune i tek kada ih sasvim istalože mogu početi svoju funkciju pranja. Zbog toga se kod pranja u tvrdoj vodi nepotrebno troše velike količine sapuna i deterdženata,

- kod proizvodnje žestokih alkoholnih pića sa tvrdom vodom dolazi do pojave zamućenja i stvaranja taloga, pošto se soli koje čine tvrdoću vode ne rastvaraju u alkoholu.

Za omekšavanje vode koriste se jonoizmenjivački filteri (omekšivači), koji se sastoje od jonoizmenjivačke kolone punjene određenom količinom jonoizmenjivačke mase koja vezuje na sebe jone kalcijuma i magnezijuma, a zamenjuje ih jonom natrijuma, čime se uklanja tvrdoća vode. Kada se masa zasiti, propuštanjem određene količine rastvora kuhinjske soli (NaCl) ona se ponovo prevodi u aktivnu formu i ponovo je spremna za omekšavanje određene količine vode.

Omekšivači se koriste za pripremu vode za kotlove niskih pritisaka, kod različitih grejnih i rashladnih sistema, kod raznih postupaka pranja ambalaže, u bolnicama, hotelima i različitim praonama, kao i u svim slučajevima u kojima tvrdoća vode smeta.

 
 
Princip rada omekšivača

Radna faza

U osi kolone je postavljena tzv. centralna cev, koja se spušta od upravljačkog ventila na vrhu kolone sve do dna kolone gde se završava donjom sapnicom. Na spoju centralne cevi i upravljačkog ventila, na gornjem delu, nalazi se gornja sapnica.

Tako je jonoizmenjivačka masa koja obavlja proces omekšavanja vode zarobljena između dve sapnice koje su u stvari filteri kroz koje može da prođe samo voda, a zrnca mase se zadržavaju.

U radnoj fazi voda protiče kroz upravljački ventil, teče oko centralne cevi, prolazi kroz jonoizmenjivačku masu i na dnu kolone kroz donju sapnicu ulazi u centralnu cev gde se dalje kroz upravljački ventil odvodi na priključak omekšane vode i dalje na mesto potrošnje.

Svaki omekšivač ima svoj radni kapacitet, tj. količinu vode koju može da omekša. Radni kapacitet zavisi od količine jonoizmenjivačke mase i tvrdoće napojne vode. Nakon potrošenog radnog kapaciteta omekšivača vrši se regeneracija nakon koje je omekšivač spreman da ponovo obradi istu količinu vode.

Faze regeneracije


1. Faza protivstrujnog ispiranja
U ovoj fazi jonoizmenjivačka masa se protivstrujno ispira, tako da voda prolazi kroz centralnu cev do dna kolone, prolazi kroz masu od dna prema gore i izvodi se u kanalizaciju sa vrha kolone. Cilj ove faze je ispiranje iz mase eventualno prisutnih mehaničkih onečišćenja dospelih sa napojnom vodom, ispiranje smrvljenih čestica mase kao i relaksacija mase od dejstva pritiska.

2. Faza uvlačenja regeneransa
U ovoj fazi kroz uređaj se propušta rastvor natrijum hlorida (kuhinjske soli) pri čemu se jonoizmenjivačka masa regeneriše i ponovo prevodi u aktivnu formu. Rastvor soli se uvlači iz posude za so preko injektora koji je ugrađen u upravljačkom ventilu.

3. Faza sporog ispiranja
Ova faza je u stvari nastavak faze uvlačenja regeneransa, s tim što se prekida uvlačenje rastvora soli, a uređaj se ispira malim protokom vode.

4. Faza brzog ispiranja
Protok vode kroz uređaj je isti kao i kod radne faze, s tim da se izlazna voda ne usmerava na izlazni priključak, nego na kanalizacioni.

5. Faza dopunjavanja posude regeneransa
Zadnja faza regeneracije je dopunjavanje posude za so, kako bi se za sledeću regeneraciju obezbedila potrebna količina rastvora soli.

1. Protivstrujno ispiranje

2. Usis regeneransa

3. Sporo ispiranje


4. Brzo ispiranje

5. Dopunjavanje solanke

 
Tipovi omekšivača


Vremenske varijante

Omekšivači u vremenskoj varijanti su potpuno automatski, sa vremensko podešavajućim kontrolerom na kome se podešavaju dani u nedelji kojima će se vršiti regeneracija. Ove varijante se koriste na mestima gde je potrošnja vode uglavnom kontinualna i gde se relativno tačno može odrediti momenat regeneracije uređaja. Pored potpuno automatskog rada, regeneracija uređaja se uvek može pokrenuti pritiskom tastera za start regeneracije. Sve faze regeneracije se mogu vremenski podešavati i prilagođavati uređaju.

Protočne varijante
Omekšivači u protočnoj varijanti su takođe potpuno automatski i njima upravlja automatski ventil sa mikroprocesorskim kontrolerom. Na displeju kontrolera se tokom rada uređaja naizmenično očitavaju podaci o dnevnom vremenu kao i o količini vode koja se još može omekšati do regeneracije. Upravljačka automatika je snabdevena impulsnim meračem protoka koji precizno meri potrošenu količinu omekšane vode na osnovu koje se određuje momenat regeneracije. Regeneracija se može programirati na jedan od četiri moguća načina. Pored potpuno automatskog rada, regeneracija uređaja se uvek može pokrenuti pritiskom tastera za start regeneracije. Sve faze regeneracije se mogu vremenski podešavati i prilagođavati uređaju.

Duplex varijante
Na mestima gde je u nekom procesu omekšana voda potrebna 24 časa dnevno, bez zastoja, koriste se dupleks omekšivači. To su u stvari dva uređaja paralelno povezana, od kojih je jedan u radu dok se drugi za to vreme regeneriše. Kada se radni uređaj zasiti automatika prebacuje u radnu fazu već regenerisan uređaj. Ovakvim rasporedom postiže se da je jedan uređaj uvek spreman za rad. Kod dupleks varijanti svaki uređaj ima svoju posudu za so i uređaji su međusobno povezani tako da su za montažu potrebni samo ulazni i izlazni priključci. Sve faze regeneracije se mogu vremenski podešavati i prilagođavati određenom protoku i kapacitetu ređaja.

 
 
TEHNOSAM d.o.o. - uređaji za tretman voda
Jelene Čović 22, 24106 Subotica, tel./fax: +381 24 567 431, mob. tel.: +381 63 521 806, e-mail: tehnosam@eunet.rs, tehnosam.office@gmail.com, web: www.tehnosam.rs