Prečišćavanje vode - uklanjanje gvožđa, mangana, arsena, amonijaka

Potpuno automatski deferizatori

Deferizatori su uređaji za uklanjanje rastvorenog gvožđa i mangana iz vode, koji u većim količinama mogu vrlo negativno uticati na mnoge tehnološke procese posebno u prehrambenoj industriji, tekstilnoj industriji i sl. ili učiniti vodu vrlo neprijatnom za piće.

Princip rada deferizatora

Deferizatori su punjeni specijalnom katalitičko-filterskom masom koja katalitički oksidiše rastvoreno gvožđe u formu nerastvornog hidroksida, kao i mangan u formu njegovog nerastvornog oksida i jednostavno ih otfiltrira na sebi.

Ukoliko voda sadrži dovoljnu količinu rastvorenog kiseonika tada se bira ispuna filtera sa kojom se voda jednostavno filtrira na deferizatoru i pri tome se iz nje uklanja gvožđe i mangan.

Ukoliko voda ne sadrži dovoljno rastvorenog kiseonika (što je obično slučaj kod voda iz dubokih bunara) moguća su dva načina rada deferizatora. Jedan način je da se dodaje neko oksidaciono sredstvo kao što je npr. kalijum-permanganat ili neki oblik hlora. Sredstvo se dodaje odgovarajućom dozir pumpom spregnutom sa meračem protoka kako bi se održala ista koncentracija bez obzira na promene protoka. Drugi način je da se periodično vrši regeneracija katalitičko filterske ispune propuštanjem nekog oksidacionog sredstva kroz ispunu deferizatora.

Periodičnim povratnim ispiranjem otfiltrirani talozi se jednostavno izbacuju iz deferizatora što uz visoku efikasnost, čini eksploatacione troškove sasvim zanemarljivim. Proizvode se za sve kapacitete sa potpuno automatskim upravljanjem.

Arsen i vodoniksulfid

Pored uklanjanja gvožđa i mangana, deferizatorima se veoma efikasno može ukloniti arsen i vodonik-sulfid (H2S), koji već u izuzetno maloj količini daje vodi neprijatan miris na pokvareno jaje.